Renardy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~SSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~SSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~SSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~SSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSS~~~~~~SSSSSSSSSSSS~~~~SSSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~SSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~S~S....SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSSSSSSS~~~~~SSSSttttttttttSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS~~~~~~~SSSSS~~~SSSSS~~~~SSSthttSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~SS.##..SS~~~~~~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~SSS.tttttttttttttttttttttttttttSSStttttttS~~~~SSSSSSSSSSSStttSSS~~Stth^htSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~S.##...S~~~~~~~~~~~~SSS~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~SSSSSSSSSSSS...ttttttttttttttttttttttttttSSSttttttttttrRttttttttttttttttttSSSSSSthttS~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~SShh.St. Patric's AbbeySSSSSS~~~~~~~~~~~~SSSSSS.....................###tttttttttttttttttttttttttttttRrttttttttttttttttttttSSSSSSSSS~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~SS..h?..SS~~~~~SSfffffhfffffwSSSSSSSSSSSSSS...........................#............ttttttttttttttttttrRttttttttttttttttttttSStttttS~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~SS...hhSS~~~~~~rrrrrhhhh?HHHHHHHHHHffffffffhhhhhhhhfffffffffffffffff.#.............................rR............hhhhttttttttttttSS~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~S~~SS..hhS~~~~~~~SffffhhHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhfffffffffff..............................rRfff........hhhhhhhtttttttt...SSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~S~~~SSSSSSS~S~~~~SSSSSSSSSHHHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhh^^^^hhhhfffffffff..........fffffffffffffffffffRfffff......hhhhhhhhhhhhhHHHH...S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~S~~S..hhSSSS~~~~~SSSSSSfffffffHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhh?^^!!^^^^^hhhfffffffffffff###ffffffffffffffffflllffffffHHHHHHHhhhhhhhhhHHHHHHH.SS~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~S~S.h?h...S~~~~~~SS............fffffffffffffffffhhhh^^^^^^^^^^hhhfffffffffffff###fff?fffffffffffllllllllfffffHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..SS~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~S~S.....SSS~~~~~~~SSSSS............f?fffFFFFFFFhhh^^^^^^hhhhhhhhhffffffFFFFFFFFFFFFFFfFFfffffffflllllllllllffffHHHHHHHHHfffHHHHHH..SS~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~S~~S....SS~~~~~~~~~~~~SSS.........fffffffFFFFFFFFFFhhhh^^^^^^^^^hhhffffffffFFFFFFFFFFFFFFfffffffffllllllllllffff....HHHHfffffHHHH...S~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~SS...S~~SS~~~~~~SSSS......ffffffffffffFFFFFFFFFFFrhh^^^^^^^^hhh^hhhffffffffffFFFFFFFFFFfffffffsslllllllllssfff.....fffffFFFfff...S~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSS~S~~~~~~SSS.........ffffffffffffffffffffffrrfffrrw^hhh^^^^^^^hhhHHHHHHHHHfffffffffffffffssRRssssssssfff........fffFFFffff..S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSS...fffffffRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrhhhhh^^^^^^^^^hhHHHHhhhHHHHHfffffffffffsssRRssssssssfff.........ffFFFFff..SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~SSSSSSSffffRRRfffffffffffffffhhhhhh^^^^!!!^^^?hhHHHhhhhhHHHHHffffsssssssRRssssssfffff...........ffffff..SS~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSRRRRfffffffffffffffffffffff^^^^^^^^^^^^HHHHHHHHHHHHHrrrrrrrrrrRRssssssfffff......?.....fffff..SS~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSS~~~~~~~~~~~~~~RRRRRRRRRRRRRfffffffffffffffhRR^^^^^^^^^^^^HHHHHHHHHHHfffffrrssrssrssssssssff.............f.....S~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSS~~~~~~~~~~~SSyyyyyyy?RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRhhhhhh^^^^^^^^^^vvvvvvvvvvrrvvv^r^^^^^^ssssfff.................SSS~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSShhhShhSSS~~~~~~~SS?-------------------------+------------+^^^^^vvvvvvvvvvvrrvv^^^^^!!^^^sssssfff...yyy.....SSSSSS~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSShhh^^^hhhS~~~~~~SyyyRenardy harbourHHHHhhhhhhh\hhhhh^^^^^^^+----------+vvvrrvvvvvv^^^^^^^^sssssfffyyyyyy...SSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Shhhh?^V^hhhS~~~~~SSSSyyyyyyyyyyyyyyhhhhhHHHHHHHHH\hhhhhhhh^^^^^^vvvvvvvvv+--=----------------+ssssfffyyyyyyyySSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSShhh^^^hhSS~~~~~SyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhHHHHH.HHH\hhhhhh^^^^^^^^^^^^vvvvvvrrvvvvvvvvvvhhhhhhh\sssffyyyyyyyyySSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSShhhSSS~~~~~SSSyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyHHHHHH....H+?hhh^^^^V^^^vvvvvvvlllrrvvvvvvvv^^^^^^^^hhh\ffffyy###yyyyyyyr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~SSSSS~~~~~SSSSSSyyyyyyyyyyhhyyyyyyyyyyyyyy.....|.hhhhh^^V^^^^vvvvvlllvvvvvv^^^^^^^^^^?hhhhhh\yyyyy####yyyyyrr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~SSSSSSSSSyyyyyyyyyyyyyhhhyyyyyyyyyyyyyyyy...|..hhhhh^^^^^^^^vvvw?vvvv^^^^^^^^hhh^^^^^^^^hh\yyyyyyyyy?rrrryyS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~SSSSSSyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhyyyyyyyy?yyyyyyyyyyy|....hhhhhhhh?^^^^^^^^^^^^^^^^^^hhhhhhhhhhhhhhh\yyyyyrrrrryyyyyyS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~SSSyyyyyyyyyyyyyyyyyy?hhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyy...|.....hhhhhhhhhh^^^^^^^^^^vvhhhhhhhhhxxxhhhhhhhh\yrrrryyyyyyyyyyS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~Syyyyyyyyyfffffffhhhhhhh^^^^^^^hhhhh..yyyyyyfffffff|ff.....hhhhhhhhhhhhhvvvvvvvhhhhxxxxxxxxxhrhhhyyy+=-+yyyyyyyyyySS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS..yyyyyfffffffhhh^^^^^^^^^^^^^^hhhh...yyyyfffffff|ffff.......hhhhhhhhhvvvvhhhhxxxxxxxxxxxhhrrrrrrrrry|yyyyyyyyyySSS~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSS....fffffffffffhh^^^^^^^^!^^^^^hhhhh...yyy....fff|fffffffffff.......hhhhhhhhhhhhhhhhhhhxhhhhyyyyyyyyy+yyyyyyyyyyySSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS......fffFFfffffhhh^^^^^!^^^^^^^^vvvvhhh....hhh..ff|ffffffffffffffff....................hhhhhhh..yyyyy/yyyyyyyyyyyySS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSS...fffFFFfffffhhhvvv^^^^^^^^^^vvvvvvhhhhhhhhhhhh..|..ffffffffffffffff..........................yyyyy/fffyyyyyyyyyyS~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS..?ffffFFfffhhhhhhvv^^^^^^^^^vvvvvvvvvhhhh^^^^^^hhh|...ffffffffffffffffffffffffffffffffff....fffffff/fffffyyyyyyyyySS~~~SSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S..ffffff..hhhhhhhhhhhh^^hhhh?vvvvv^^^^^^^^^^^^hhhhh|hh..ffffffffffffffffffffffffffffff........fffff/ffffffff..?.yyySS~SSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS.fff.....vvvvvvvvhhhhhhh^^^^^^^^^^^^vvvvvvvhhhhhhh|hh..fffffffffffffFFFFFFFfffffff...hhhhhh.fffff/fffffffff....yyySSSSyyS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S.ff...hh...vv?vvhhh^^^^^^^^!^!^^^^^^^^^^^^^^^hhhhh|hh....fffff##ffffffFFFFF?ffffff....hhhh?..fff/ffffFFFFFff.....ySSSSyySS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S.....hhhh..vvvvvvhhhhhhh^^^^^^^^!!^^^^^^^^?hhhhhhh+hh....ffffff##fFFFFFFFFFFffffffffff..hhhffff/ffffFFFFFfff....SSSSyyySSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S....hhxxxhh...vvvvvvhhhhhhhh^vvv^^^^^!!^^^^^^^hhhhh\hhhhhhhhffffffffffffFFFFFFFFFffffyyyyyyfff/yfffffFFffff......SyyyyySS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS..hhhhx####...v.......hhhhvvv?vv^^^^^^^^^^^^^^^^hhh+---+hhhhffffffffFFFFFFFFFfffffffyyyyyyff/yyyyfffffffff.......yyyySS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS...hhxxxx###hhh...ddddddddh^^vvv^^^^^^^^vvvvvvvv^^^^^^^^^\hhhhffffffffffffffffffffffffyyyyyy/yyyyyyfffffff....?..yyyySSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S...hhhxxxx^^^ddddddddddddddhhhhhhhhhh^^^hhvvvvvvvv^^^^^^^^^\hffffffffffffffffffffffffyyyyyyy/yyyyyyyyyyffffff.....yyyySSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSShhhhxx^^^^^^ddddddddddddddddhhhhhhhhhhhh^^^vvvvvvvvvv^^^^^\hhh....fffffffffffffffyyyyyyyy+yyyy?yyyyyfffffff.....yyyySSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~Shhhxxxx^^^VV^^^ddddddddddddddddddddddhhhh?^!!^^vvvvvvvv~^^^^\........yyffyyyyyyyyyy##yyyyy|yyyyyyyyyyfffhhh........yyySS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~SShhxxxx^^VVVV^^^ddddddddddddddddddddddhhh^^^^^^^^^^vvvvvvvvhh\..yyyyyyyyf?yyyyyyy####yyyyy|yyyyyyyyyhhhhhhhhxxxx...yyySSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~Shhhhxxxx^^^d^^^ddddddd##ddddddddddddddhhhhhhhvvvvvvvv^^^hhhhh\....yyyyyyyyyyyyyyyy###yyyy|yyyyyyyyyhhhh?hhxxxx.....yyySS~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~SSShhxxxxx^dddddddddddd####dddddddddddhhhhhhhhvvvv?^^^^^^hhhHHH\....yyyy..yyyyyyyyyyyyyyyy|yyyyyyyjjjhhhhhhxxxxx....ySSS~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SShhhhxxxhhSddddddddddd#dddddddd?ddddhhh^^^^^^^^^^^^^hhhhhHHHHH\....yy.....yyyyyyyyyyyyyy|yyyjjjjjjjjhhhjjxxxxx..SSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSShhhhhSSSSdddddddddddddddddddddddhhhhh^^^^^^^^^^hhhhhhhHHHHH+------------------------+yyjjjjj?jjjjjjjjxx....SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSSSSSSSdddddddddddddddddddddhhhhh^^^^^^!^^^^^^^hhhhhhHHH............yyyyyyyyyyyyyjjjjjjjjjjjjjjjj.....S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~SS~~~~~~~~~~~S~~~~SSSSSSSSSbbbbbbbddddddddddhhhhhh^^^^^^^^^^^^^^hhhHHH....?...yyyyyyyySSSSSSShhhhjjjjjjjjjbbSSSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~SSSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSbbbbbbbbbbbbbbbbhhh^^^^^^^hhhhhhhhhhhHHHHH.......yyyyySSSSSSSSShhhhjjjjjjjjjjSSS~SSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~SSjbbbbSSSSSSSSS~~~~~~SSSS~~~~~~SSSSSSSSSSSSSSbbbhhhhhhh?hhhhHHHHhhHHSSSSSS...SSSyyySSSSSjjjjjjSSShhbbbbbbbbjjjS~~~~~SSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~Sbjjjjbbbb^bbbbSSS~~~S~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSSShhhhhhhhSHHSSS..SS~~SSSSSSSSSSS~~~SSjjhhjjSSSSSSSSSSSSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~Sbbjjj?h^^^hhjjbbS~~S~~~~~~SSS~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSSSSSSSSSSSS~~~~~~SSSSSS~~~S~~SSSjjjSSSSS~~~~~~~~SSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~Sbbjjjh^V^^hjjbbS~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~SSSS~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~SSSSS~~~~~SSSSS~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sbbbbj^^^^bbbSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSS~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~SSSSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSSSSSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSSSSSSS~~~~~~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~~SSSSSSSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SSSS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~